O časopisu

Mediální studia je recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.

Mediální studia a žurnalistika jsou dnes již etablovanými vědeckými obory, ještě na přelomu tisíciletí jim však v České republice chyběl odborný časopis poskytující teoretikům a výzkumníkům patřičnou publikační platformu. Respektovaný odborný časopis, který by nabízel aktuální studie a výsledky probíhajících výzkumů, postrádala také odborná i laická veřejnost a studenti těchto oborů. Právě tuto mezeru na trhu odborných periodik pololetník Mediální studia zaplnil. Vznik časopisu, edičně založeného na recenzování abstraktů a příspěvků, vytvořil regulérní prostor pro publikování vědeckých statí. Umožňuje vědecký růst mladé generaci teoretiků a výzkumníků a je fórem pro tříbení názorů a hodnotnou diskusi o současném a budoucím stavu médií.

Cílem projektu je nabídnout nejen akademické obci, ale všem zájemcům o mediální témata, časopis zaměřený na kritickou reflexi otázek týkajících se médií. Snažíme se poskytnout prostor pro spolupráci a komunikaci vědců z České republiky a Slovenska a současně zvýšit mediální gramotnost české populace, tedy porozumění procesu konstrukce mediálních obsahů a schopnost kritické reflexe ve vztahu k těmto obsahům. Chceme mimo jiné vyjít vstříc odborníkům a studentům, pro které jsou obtížně dostupné některé aktuální výzkumy či reflexe zahraničních textů. Odborníkům také nabízíme prostor k publikaci závěrů jejich teoretických či empirických prací.

Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, členy redakce a redakční rady jsou zástupci kateder mediálních studií a žurnalistiky českých a slovenských univerzit.

Časopis obsahuje teoretické texty, články reflektující empirický výzkum, zprávy z výzkumu zveřejňující zajímavá data, kvalitní studentské práce, eseje, recenze českých i zahraničních odborných publikací a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a žurnalistiky.

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných odborných periodik při Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

Časopis vychází dvakrát ročně.

Historie
Projekt navazuje na vydávání jediného časopisu v České republice, který se mezi lety 2001 do roku 2005 věnoval popularizaci vědy v oblasti mediálních studií a žurnalistiky – Revue pro média. Revue pro média vznikla v roce 2001 jako příloha literárního měsíčníku Host a během roku se stala samostatným čtvrtletníkem vždy zaměřeným na určité téma v rámci oboru. Za pět let existence vydal Spolek přátel vydávání časopisu Host 13 čísel Revue pro média, mimo jiné s podporou Ministerstva kultury.

V roce 2006  se časopis s novým vydavatelem, Syndikátem novinářů ČR, proměnil ve čtvrtletník Mediální studia splňující všechny standardy odborného recenzovaného časopisu. Časopis vycházel  v letech 2006 (1 číslo), 2007 (4 čísla) a 2008 (3 čísla).

Granty
Ministerstvo kultury ČR
podpořilo vydávání časopisu v roce 2012, 2014 a 2015 částkou 50 000 Kč. Děkujeme.
Nadace Český literární fond
přispěla na vydávání časopisu v roce 2011 částkou 15 000 Kč. Děkujeme.

Databáze
Mediální studia jsou součástí databází:
ERIH PLUS
Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
EBSCO
Recensio.net 

Kontakt
medstudia@gmail.com
www.medialnistudia.cz
Facebook

Tiráž
Mediální studia
Odborný časopis pro kritickou reflexi médií
Periodicita: pololetník (2 x ročně)
Místo vydávání: Praha
Evidenční číslo periodického tisku: E 19821
Print ISSN 1801-9978, Online ISSN 2464-4846
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6,
110 00 Praha 1, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208.
Více informací a obsah časopisu je k dispozici na http://www.medialnistudia.cz

Statistika přijatých a nepřijatých textů v historii Mediálních studií

Mediální studia – statistika 2015
– v roce 2015 zatím vyšlo 1 číslo pololetníku v plánovaném termínu
 časopisu bylo zasláno: 15 statí ( z toho 8 v AJ), 3 studentské práce a 1 zpráva z výzkumu
– z toho na recenzi bylo postoupeno: 13 statí – z toho 6 statí (46 %) bylo po opravách přijato, 7 statí (54 %) nebylo recenzenty doporučeno k publikování
3 studentské práce – z toho 1 (33 %) byla otištěna

Přehled otištěných textů 2015: 3 statě, 1 zpráva z výzkumu a 4 recenze byly otištěny v čísle 01/2015, 4 statě (v AJ) vyšly ve speciálním čísle 02/2015

Mediální studia – statistika 2014
– v roce 2014 vyšla obě čísla pololetníku v plánovaných termínech
 časopisu bylo zasláno: 13 statí (z toho 5 v AJ), 9 studentských statí, 2 eseje, 1 zpráva z konference
– z toho na recenzi bylo postoupeno:
13 statí – z toho 6 statí (46 %) bylo po opravách přijato, 7 statí (54 %) nebylo recenzenty schváleno pro otištění
9 studentských prací – z toho 1 práce (11 %) byla po úprávách otištěna, zbylých 8 prací (89 %) nebylo recenzenty přijato nebo práce nebyly po přepracování přijaty editory
1 zpráva z konference byla editory po úpravách přijata, stejně jako 1 esej a 1 odborný rozhovor

Přehled otištěných textů 2014: 3 statě, 1 studentská práce, 1 esej, 1 zpráva z koference a 3 recenze vyšly v čísle 01/2014; 3 statě, 1 rozhovor, 1 recenzní stať a 2 recenze vyšly v čísle 02/2014

Mediální studia – statistika 2013
– v roce 2013 vyšla dvě regulérní a jedno speciální číslo (v AJ) časopisu
– časopisu bylo celkem zasláno: 21 statí ( z toho 8 v AJ) , 5 studentských statí, 4 eseje, 4 abstrakty, 2 zprávy z konference a 1 zpráva z výzkumu
– z toho na recenzi byly postoupeny:
17 statí (3 statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu, 1 stať navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat vzhledem oborovému zaměření časopisu) a z toho 13 statí ( 76 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí a vyšly v časopise a 4 texty (24 %) nebyly recenzenty přijaty
4 studentské statě (1 stať navrhla šéfredaktorka autorovi dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu) z toho byly po přepracování všechny přijaty
eseje nebyly přijaty, všechny 3 zprávy po zeditování byly v časopise otištěny

Přehled otištěných textů 2013: 4 statě, 2 studentské práce, 1 zpráva z konference a 3 recenze vyšly v čísle 01/2013; 6 statí a 1 editorial vyšly ve speciálním anglickém čísle 02/2013; 3 statě a 2 studentské práce, 1 zpráva z konference, 1 zpráva z výzkumu, 1 recenzní stať a 2 recenze vyšly v čísle 03/2013

Mediální studia – statistika 2012
– v roce 2012 vyšla obě čísla pololetníku v plánovaných termínech
 časopisu bylo zasláno: 16 statí (z toho 9 v AJ), 12 studentských statí (z toho 2 v AJ), 1 zpráva z výzkumu (v AJ)
– z toho na recenzi byly postoupeny:
14 statí (2 statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu)
10 studentských statí (2 studentské statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu)
1 zpráva z výzkumu
– z celkového počtu 29 zaslaných recenzovaných textů:
jich 25 bylo postoupeno na recenzi:
12 textů (48 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí – po přepracování bylo otištěno 7 textů (28 % ze všech recenzovaných)
13 textů (52 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Přehled otištěných textů 2012: 2 statě a 3 studentské práce, 1 zpráva a 8 recenzí vyšlo v čísle 01/2012; 1 stať, 1 studentská práce, 1 rozhovor, 1 recenzní stať a 6 recenzí vyšlo v čísle 02/2012

Mediální studia – statistika 2011
– v roce 2011 vyšla 2 čísla pololetníku v plánovaných termínech
– časopisu bylo zasláno 10 statí, 2 studentské práce a 7 abstraktů
– z toho na recenzi byly postoupeny: 9 statí a 2 studentské statě
– na recenzích se podílelo 13 recenzentů
– 8 textů (73 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí, 3 texty (27 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Přehled otištěných textů 2011 : 3 texty (60 %) vyšly v čísle 01/2011 a 2 texty vyšly v čísle 02/2011 (spolu s jednou přepracovanou statí zaslanou pro číslo 01/2011)

Mediální studia – statistika 2009–2010
– v roce 2008 vyšla 3 čísla, z toho jedno v AJ
– v roce 2010 1 vydané číslo
– v letech 2009 a 2010 bylo časopisu zasláno 16 statí, studentských statí a esejů (tedy textů podléhajících recenznímu řízení)
– z toho na recenzi bylo postoupeno 12 textů
– na recenzích se podílelo 10 recenzentů
– 3 texty recenzenti doporučili k publikaci (25 %), všechny byly publikovány v čísle 01/2010
– 4 texty (33 %) doporučili recenzenti k přepracování
– 5 textů (41 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Mediální studia – statistika 2006 a 2007
– 5 vytištěných čísel (1 v roce 2006, 4 v roce 2007 – 3. a 4. číslo vyšlo v lednu 2008)
– recenzované články se objevují pouze ve čtyřech číslech (výjimkou je číslo v AJ)
– od počátku vydávání časopisu do prosince 2007 došlo do redakce celkem 27 článků a 3 abstrakty
– z toho na recenzi bylo postoupeno 17 článků (výjimkou je úvodní vymezující článek o MS – bez recenze)
– přijato bylo 10 článků, 8 z toho je již publikováno (2 recenze jsou zatím ještě v běhu; na recenzích se podílelo 15 recenzentů)
– 7 textů celkem k přepracování – 4 texty doporučili recenzenti k přepracování, 3 další doporučila přepracovat šéfredaktorka ještě před postoupením do recenzního řízení
– 8 textů celkem nepřijato – 7 textů šéfredaktorka nepřijala, 1 text nepřijali recenzenti (převážně proto, že neodpovídaly profilu časopisu)

Reklamy