MEDIÁLNÍ STUDIA

Pro autora

 

MEDIÁLNÍ STUDIA 
jsou anonymně recenzovaným odborným čtvrtletníkem. Recenzování statí a studií považujeme za předpoklad a současně záruku kvality časopisu.

AUTORSKÝ MANUÁL ČASOPISU MEDIÁLNÍ STUDIA

Rubriky:

STATĚ (teoretické a výzkumné, tj. založené na původních výzkumech)
STUDENTSKÉ PRÁCE (články prezentující kvalitní bakalářské, magisterské a doktorské práce)
ESEJE
INTERVIEW
RECENZE (recenze aktuálních českých či zahraničních odborných publikací)
ZPRÁVY Z VÝZKUMU (stručné shrnutí dat z výzkumu, které nemají teoretický background)
ZPRÁVY (z konferencí, informace o výzkumných projektech a podobně)

Rozsah jednotlivých příspěvků (počet znaků i s mezerami):

Studie a statě: do 38 normostran, do 70 000 znaků s mezerami a poznámkami (AJ abstrakt do 20 řádků, medailon autora a kontakt do 10 řádků)
Studentské práce: do 20 normostran, do 40 000 znaků s mezerami a poznámkami (AJ abstrakt do 20 řádků, medailon autora a kontakt do 10 řádků)
Eseje: do 10 normostran, do 20 000 znaků s mezerami a poznámkami (AJ abstrakt do 20 řádků, medailon autora a kontakt do 10 řádků)
Interview (včetně úvodní statě představující danou osobnost v kontextu odborného díla): 3 000 znaků (stať) + 25 000 znaků (rozhovor)
Recenze: 7 normostran, 10 000–15 000 znaků s mezerami (recenze by neměly obsahovat poznámky pod čarou)
Zprávy z výzkumu: 7 normostran, 10 000–15 000 znaků s mezerami (AJ abstrakt do 20 řádků, medailon autora a kontakt do 10 řádků)
Zprávy: 5 normostran, 7 000–10 000 znaků s mezerami

Zaslání textu editorskému týmu:

  • Autoři předkládají text editorskému týmu elektronickou formou. Jména autorů, instituce/univerzita a pracovní/akademické zařazení je popsáno v průvodním dopise.
  • Autoři zasílají příspěvek v souboru MS Word výhradně emailem.
  • Editorský tým považuje za neetické, pokud autoři nabízejí stejný text jinému časopisu, pokud je stále v recenzním řízení časopisu Mediální studia.
  • Autoři budou informování o výsledcích recenzního řízení nejpozději 3 měsíce od potvrzení o přijetí textu do recenzního řízení editorským týmem.

Formát souboru:
– soubory ve Wordu ve formátu DOC

Formát textu:
– řádkování dva, zarovnat do bloku, písmo Times New Roman, velikost 12
– náležitosti studií a statí: titulek (v AJ i ČJ), jméno autorů, anglický titulek, anglický abstrakt, keywords v AJ, text, poznámky, literatura, medailon + kontakt na autora
– mezititulky – oddělené vynechanými řádky
– slovo zvýrazňovat kurzívou (nepoužívejte podtržení ani tučně)
– nevynechávat řádky, ale dělat odstavce
– neodsazovat začátky odstavců
– využívat poznámky pod čarou
– odkazy na literaturu neumisťovat pod čáru, pouze do závorek v textu podle konvence (APA styl)
– seznam literatury – na konci článku nadepsat tučně (APA styl)

Tabulky, grafy, obrázky:
– přesnou pozici tabulky v textu označte nápisem „ZDE UMÍSTIT TABULKU“, samotnou tabulku (např. Tabulka 2. Hodnocení… (N=140), opatřenou poznámkami) pak dejte na samostatnou stránku v rámci textu
– přesnou pozici grafů a obrázků označte nápisem „ZDE UMÍSTIT GRAF/OBRÁZEK“, grafy a obrázky posílejte očíslované uložené jako obrázek ve formátu TIFF a jejich menší verzi ve vhodném formátu nechte součástí textu.

Citace:
– normální písmo, uvozovky
– u delších citací (cca 2 řádky a více) odsadit řádek nad a pod, psát bez uvozovek
– když vynecháte v citaci část textu a použijete tři tečky, dejte je do hranatých závorek […]
– nejprve citace jako ukončená věta (pozor na pořadí tečky a uvozovek!) a pak až odkaz jako samostatný solitér Př.: „…..“ (Bauman 1995: 62).

Další pravidla:
– cizí ženská jména pište v textu s -ová, v odkazech a v seznamu literatury však bez přechylování
– pomlčky – pokud je mezi slovy pomlčka místo čárky, používá se její dlouhá verze a před ní a za ní je mezera, např. slovo – slovo; pokud je to například v názvu jako je Frýdek-Místek, je to krátká pomlčka bez mezer; pokud pomlčka znamená od–do, tak je dlouhá a bez mezer, to je především u čísel stran, např. s. 132–133
– čísla – čísla stran vypisujte celá, např. s. 132–133 (ne s. 132–33); datum se píše ve tvaru 16. 4. 2003, tedy s mezerami, ale lepší je vypsat měsíc, tedy 16. dubna 2003
– závorky – v textu normálně kulaté ( ); když vynecháte úsek textu, například v citaci, a použijete tři tečky, dejte je do hranatých závorek […]
– pokud chcete dát do uvozovek jedno slovo, použijte jednoduché uvozovky, např. „slovo ‚slovo‘ slovo“
– mezi číslem a znakem procent je mezera, například 100 %, pokud je to ve významu procentní, bez mezery
– pište u čísel stran s., např. s. 10
– sjednoťte si v textu psaní určitých slov, např. –ismus a –izmus; nebo velkých a malých písmen, např. Zákon o ČT a zákon o ČT.

Seznam literatury a citace musejí odpovídat citační normě APA (American Psychological Association Sixth Edition), s drobnými úpravami respektujícími specifika českého jazyka. Použití citační normy APA platí pro odkazy na literaturu umístěné v textu i pro seznam použité literatury.

CITACE V SEZNAMU LITERATURY

 • KNIŽNÍ PUBLIKACE

Bauman, Z. (1995). Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON.
DeFleur, M. L., & Ballová-Rokeachová, S. (1996). Teorie masové komunikace. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum.
Eco, U.,  Rorty, R. , Culler, J., & Brook-Roseová, Ch. (1995). Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa.
Brockman, J., & Matsonová, K (Eds.). (1996). Jak se věci mají: Průvodce myšlenkami moderní vědy. Bratislava: Archa.

 • KAPITOLA Z KNIHY

Rorty, R. (1991). Veda ako solidarita. In E. Gál & M. Marcelli (Ed.),  Za zrkadlom moderny: Filozofia posledného dvadsaťročia (pp. 193–208). Bratislava: Archa.

 • ČASOPISECKÝ PŘÍSPĚVEK

Hoffmannová, J. (1994). Projevy taktu (a beztaktnosti) v televizních rozhovorech. Slovo a slovesnost, 55(3)194–201.

 • NOVINOVÝ ČLÁNEK

Bělohradský, V. (1994). Fakta jsou malé teorie, teorie jsou velká fakta. Lidové noviny, 7(242), 8.

CITACE V TEXTU

APA využívá metodu autor/rok. Příjmení autora a rok vydání publikace jsou vloženy do textu na vhodné místo. Pokud odkazujete nebo shrnujete, uvádějte autora a rok. Pokud citujete nebo shrnujete konkrétní část textu, dodejte rovněž přesnou stranu nebo číslo odstavce.

Příklady:
(Bauman, 1995, p. 62)
(Habermas, 1981a, p. 45)

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

GO top