Etický kodex editora

Povinnosti a etický kodex editora

  1. Editor je zodpovědný za konečný výběr článků publikovaných v MS.
  2. Editor vybírá články k publikaci pouze s přihlédnutím k jejich odborným kvalitám a podle pravidel fair play, tj. bez ohledu na národnost, etnickou příslušnost, rasu, gender, politickou příslušnost, náboženství nebo sexuální orientaci autora.
  3. Editor zachovává ve vztahu ke třetím stranám důvěrnost veškerých informací o podaných rukopisech, jejich autorech a výsledcích a obsahu recenzního řízení.
  4. Editor dbá o oboustrannou anonymitu recenzního řízení a nesmí ji svévolně porušit.

Funkci editora může v MS vykonávat také šefredaktorka.

Reklamy