Mediální studia 02/2011

STATĚ / STUDIES

Igor Pruša:
Některé mechanismy sociální integrace v Japonsku: mediace státní moci, konfliktních výjevů a skandálů (PDF)
//On Mechanisms of Social Integration in Japanese Society: Mediations of State Power, Conflictual Representations and Scandals

ABSTRACT
The general aim of this text is to contribute to a deeper understanding of the Japanese media and communication in contemporary society. It also hopes to widen the integrated and internationalized framework for understanding the universal dynamism and complexity of media and their audiences in context of global technological and cultural transformation. Our research is mostly a cross-disciplinary integration of media & communication studies and Japanese philology. Informed by the de-westernized perspective, we focus on the case of Japanese society, its reception of texts within everyday cultural practices and media routines, since these serve as platforms where ideological features are embedded, reproduced and maintained. We also touch on the state-press relations and the Japanese reporter´s club system. While being informed by the media hegemony theory, we point out the way how Japanese mainstream media represent and frame state power, political agendas, intrasocietal conflicts and public scandals.

KEY WORDS
media studies – the de-westernized perspective – the hegemony theory – the Japanese media – mediation of power – mediation of conflicts – mediation of scandal

Igor Pruša, Ph.D. (1979) je japanolog a teoretik mediální komunikace v Japonsku. Absolvoval Filosofickou fakultu FF UP Olomouc (obor japonská a německá filologie) a v roce 2010 obhájil dizertační práci na FSV UK Praha (Institut komunikačních studií a žurnalistiky) s titulem Média a společnost v Japonsku: povaha a proměna médií, komunikace a mediopolitického komplexu v kontextu nezápadní společnosti. V současnosti je autor na výzkumném stipendijním programu japonské vlády na The University of Tokyo, kde se zabývá mediacemi antisociálního chování, resp. reprezentací kontradiktorních hrdinských archetypů ve fiktivních mediálních obsazích, a mediací skandálů ve zpravodajství. E-mail: igorprusa@gmail.com

Aleš Neusar, Jana Hoferková, Stanislav Ježek:
Přesnost datace mediálně známých veřejných událostí (PDF)
//Dating Accuracy of Well-Known Public Events

ABSTRACT
The study examines the accuracy of dating of public events from 2005 to 2008 and explores the properties of events that would enable them to function as temporal landmarks. The accuracy of public-event dating is usually not high even when the events were directly experienced by the respondents. There are only a few events comparable in their impact to the Velvet revolution or the split-up of Czechoslovakia so that they could become a temporal landmark. Nevertheless, each year there are many events which are both important and heavily covered by the media. The study focuses on events from 2006 and 2007 (and several events from 2005 and 2008 are added). Data were gathered via online questionnaire (N = 250; 34 % male). Respondents’ task was to date (or estimate) the month and year for all 35 events and to freely recall events from this period. Respondents knew all events took place within the period of 2005–2008. Analysis focuses on two types of predictors of dating accuracy-event characteristics and participants’ individual characteristics. More accurately are dated those events containing the temporal schema for both month and year (i.e., periodically repeated national votes) and culminating events. More accurate are those people who evaluate their dating memory as better, people with interest in public events (e.g., sport events) and people who have a personal association with the events.

KEY WORDS
event dating – public event – date estimate – date recall – temporal schema – landmarks – media

Mgr. Aleš Neusar (1978) vystudoval psychologii na FF UP v Olomouci. Po promoci pracoval tři roky jako psycholog v poradně pro rodinu a lektor metodiků prevence na Katedře psychologie FF UP. Od roku 2008 je výzkumným pracovníkem v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií MU v Brně. Na FSS je také řešitel grantu EUROPLAT, který se věnuje kvalitě výuky psychologie na evropských vysokých školách. V současnosti zde dokončuje doktorandské studium v obecné psychologii. Na částečný úvazek vyučuje pro projekt VZKAS na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Mezi jeho odborné zájmy patří psychologie dotazování, autobiografická paměť, metodologie výzkumu, publikační a prezentační dovednosti a kvalita výuky psychologie na VŠ.

Bc. Jana Hoferková (1988) v roce 2011 ukončila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity bakalářské studium psychologie a mediálních studií a žurnalistiky. Ve své bakalářské práci se zabývala rolí veřejných mezníků v dlouhodobé paměti. V současné době je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nicméně psychologii by se ráda v budoucnu věnovala v dalším studiu.

Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (1974) vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU a dizertační práci na téma klima školy obhájil v roce 2006 na FSS MU. Dlouhodobě se podílí na longitudinálním výzkumu ELSPAC sledujícím od roku 1991 až do současnosti zdravotní a psychosociální vývoj jedné kohorty. Zároveň se na katedře psychologie podílí na výuce výzkumných kurzů. Mezi jeho zájmy patří zejména způsoby získávání poznatků v psychologii obecně, specificky pak kognitivní aspekty dotazování respondentů.

STUDENTSKÁ PRÁCE / STUDENT PAPER

Johana Kotišová:
Variace biomoci v lifestylovém diskurzu (PDF)
//Variations of Biopower in Lifestyle Discourse

ABSTRACT
The paper is concerned with circulation of biopower in a printed media discourse; it is based on a study, which theoretically builts on Michel Foucault’s approach to power as an omnipresent, polymorph and dynamic relation between energies, on a notion of socially constructive character of media representation and on an idea of human bodily existence not only as an individual, biological, but also as social and political phenomenon. Through the use of discourse analysis of four lifestyle periodicals´ articles covering corporeality, the paper investigates displays of biopower – a power over life and body – within the involved discourse strategies of media representation of corporeality. Research findings depict media as a disciplinary apparatus of society, quasi particular kind of disciplinary institution touching the domain of corporeality. Textually constructed lifestyle magazines consumers’ activity – self-discipline and truth-telling, leading to normalization of their corporeality and satisfying disciplinary power, turns out to be the key process in the course of performing biopower. The study also confirms a strong position of expert knowledge, or interconnection of media and biomedicine discourse.

KEYWORDS
biopower – corporeality – media representation – discourse analysis – lifestyle magazines

Bc. Johana Kotišová (1989) je studentkou magisterského oboru mediální studia a žurnalistika na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU v Brně. Na téže fakultě vystudovala mediální studia a sociální antropologii. Zajímá se o dílo Michela Foucaulta, o úlohu médií v mocenských vztazích a o sociální a politické aspekty lidského těla. Text představuje upravenou a zkrácenou verzi bakalářské práce Biomoc jako forma mediální reprezentace tělesnosti: diskurzivní analýza vybraných volnočasových časopisů, obhájené na KMSŽ v červnu 2011.

RECENZE / REVIEWS (PDF)
Alena Lábová, Filip Láb: Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře
(Michal Šimůnek)

Jan Pospíšil, Lucie Sára Závodná: Mediální výchova – Metodika
(Radim Wolák)

Aleš Rozehnal: Mediální právo
(Martin Škop)

Jan Jirák, Barbora Köplová, Denisa Kasl Kollmannová (eds.): Média dvacet let poté / Media Twenty Years After
(Barbora Vacková)

Barbora Osvaldová a Radim Kopáč: Rozhovory o interview
Barbora Osvaldová, Radim Kopáč a Alice Tejkalová: O reportáži, o reportérech
(Jiří Poláček)

Robert W. McChesney: Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích
(Todd Nesbitt)

Andrej Tušer a kolektív: Praktikum mediálnej tvorby
Andrej Tušer: Ako sa robia noviny
(Barbora Osvaldová)

Reklamy