Mediální studia 02/2007

STATĚ / STUDIES

Peter Valček:
Sedmý horizont komunikace: peirceův faneron a sekundární označovací systémy médií (PDF)
//Seventh Horizon of Communication: Peirce‘s Phaneron and Secondary Sygnifying Systems of Media

ABSTRACT
This paper explores a multimedia or e–communication dynamics as a result of some interactive impetuses in neuropsychological fields of codification of messages, which stabilize itself in an ‘informed’ state of fait accompli, unambiguous processes of human behaviour (e.g. electoral, cross–cultural or sociable in general, of shopping etc.). However, wavering, oscillative neuropsychological interactivity, and, on the other side, standing to reason semiosis of news, tidings, messages ought to ‘inform’ two sides of the same entity. Such as the Nature “contrives to build a consistent world in which particles and field–oscillations are the same thing” (Penrose 1990), as a metabolic perpetuity transforms inaccessible forms of energy to accessible configurations of it. Public communication understood only as the product of series of interlinked institutional practices, it is only one side of the multimedial aenigma, because public communication are to be perceived also as a dynamic mass of interjections between both institutional (manipulospatial) and codifying neuropsychological fields of impulsing energy transformation. We examine the process by the Peirceian ‘mechanics’ of Phaneron applied on Eco’s semiological concept of ‘doxic worlds’ or current consensual reality notion.

KEY WORDS
being–in–consciousness psychology – e–civilization – hidden perception disorder – coldness of meta–tidings – information aesthetics – doxic worlds – rhetoric of time

Peter Valček, Ph.D. (1955) je teoretik médií, esejista, novelista. Přednáší psychologii masové komunikace a sémantiku na Katedře žurnalistiky FF UK v Bratislavě (předtím několik let na Fakultě humanitních věd UMB v Banské Bystrici). Vystudoval žurnalistiku a literární vědu a po dlouholeté novinářské, literární, rozhlasové a televizní praxi se v druhé polovině devadesátých let specializoval na epistemolo­gii komunikace (monografie Semiotický ostrov – utváranie kritického subjektu slovenskej literatúry 1918 – 1938, Bratislava 1996; Osudy eseje – pôvod a médium esejistickej formy, Bratislava 1999; Čas kentaurov – kultúra času pred objavením písma, Bratislava 2000; Multimediácia – virtuálny znak a text, Bratislava 2002). Monograficky zpracoval a publikoval autorský slovníkový průřez terminologií současné literární teorie a psychologie komunikace (2006). E–mail: valcek@litcentrum.sk

Jakub Macek, Kateřina Škařupová, Vít Kouřil:
Tekutá prosperita: český stát a LG.Philips displays (PDF)
//
Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays

ABSTRACT
This study offers a discourse analysis of media construction of unsuccessful foreign investor’s case, dealing namely with the case of LG.Philips Displays Holding and the Czech state and covering the case since the investor’s decision to settle in Czech Republic taken in 2000 until the period of the investor’s bankruptcy in 2006. The particular method developed for the analysis is based on Michel Foucalt’s notion of discourse and derived from his theoretical conception of discourse analysis. The method which emphasizes rather structural than linguistic level of discourse is inspired by Gerbner’s message system analysis and by de Gruyter’s tracking discourse technique as well. The study, analyzing nearly 700 articles published in two Czech printed dailies and two Czech weeklies, reveals a significant bias of the Czech printed media, since a very strong politicalization of the subject was typical for the media representation of the whole case. The discourse of party–spirited policy emerged in connection with the reflection of government’s investment incentive policy.The arrival of Philips was presented as a result of a successful government policy; on the other hand, other important factors were underestimated. Media also took up government agenda uncritically. Particularly in the first years, the party–spirited themes and an uncritical view of the investor forced out the economic–analytical discourse. The media rarely took into account the risks that go together with foreign capital or the decline of the classical TV screen (CRT) market. Besides that, the media stereotypically labelled actors involved in controversies with LG.Philips Displays.

KEYWORDS
Czech press – foreign investments – discourse analysis – tracking discourse – discoursive formation – thematic structure

Mgr. Jakub Macek (1979) působí od roku 2007 jako odborný asistent na Katedře společenských věd Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, současně vyučuje na Masarykově univerzitě. Vystudoval mediální studia a žurnalistiku na FSS MU, nyní je doktorským studentem sociologie tamtéž. Zabývá se převážně sociální teorií nových komunikačních technologií a tematikou mediálních a technologických subkultur. Je editorem Mediálních studií. E–mail: jakub.macek@gmail.com

Mgr. Kateřina Škařupová (1980) je interní doktorandkou na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU. V diplomové práci se zabývala lidmi, kteří vyloučili ze svého života televizi. Nyní píše disertaci, v níž zkoumá vztah mezi televizí a kolektivní pamětí. E–mail: skarupov@fss.muni.cz

Mgr. Vít Kouřil (1975) vystudoval mediální studia a žurnalistiku na FSS MU, je externím dokto­randem sociologie tamtéž. Zaměřuje se na politickou ekonomii médií, průmysl populární hudby a vztah médií a neziskových organizací. Je šéfredaktorem časopisu Sedmá generace. E–mail: kouril.vit@gmail.com

PŘEKLAD / TRANSLATION

Rob Cover: Inter/aktivní publikum: interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika (PDF)
//Rob Cover: Audience Inter/active: Interactive Media, Narrative Control and Reconceiving Audience History
(překlad Jakub Macek)

RECENZE / REVIEWS (PDF)

Angela McRobbie: Aktuální témata kulturálních studií
(Irena Reifová)

Vladimír Bystrov: Svobodná nesvoboda
(Jakub Končelík)

Francois Jost: Realita/Fikce – říše klamu
(Elena Knopová)

James Monaco: Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií
(Marek Šebeš)

Veronika Hankusová: Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice
(Jan Punčochář)

Kol. autorů: 10 let v českých médiích
(Miroslav Mašek)

Viktor Farkas: Lži za války a v míru. Tajná moc tvůrců veřejného mínění
(Kateřina Gillárová)

Rádce pro začínající spisovatele, novináře a překladatele
(Barbora Osvaldová)

ZPRÁVY / NEWS (PDF)

Reklamy